вторник, 17 април 2012 г.

Отношенията между адвокат и клиент

Адвокатските услуги в наше време стават все по-необходими.  Но за да може един адвокат да оправдае напълно  очакванията на своя клиент той трябва да установи определени отношения между двете страни, които да доведат до доверие и възможност за пълноценна защита на интересите. Най-правилният път за установяване на ползотворни отношения това е партньорството. Това означава адвокатът да поеме задължението постоянно и в пълен обем да информира клиента за хода на неговото дело, проблемите и начините за решаването им. Защитникът следва подробно да разясни стратегията си за защита на интересите на своя клиент, както и да даде на клиента представа за слабите страни и пропуските на неговата защита и начините за тяхното отстраняване.

За да се породи обаче отношението на партньорство между адвокат и клиент последния трябва да има предвид някои изисквания. На първо място трябва да гарантира всички финансови условия на защитаващия го юрист или кантора още в началния етап на производството. Второ изискване е да се разяснят на адвоката всички, дори незначителни детайли, отнасящи се към делото . На следващо място е условието още преди срещата с един адвокат да се съберат копия на всички имащи отношение към делото документи. Противопоказно е клиентът на своя глава да се опитва да повлияе на изхода на съдебното дело без да се консултира преди това със своя защитник.

Самия адвокат, за да бъде в състояние да предложи качествена правна услуга е необходимо да се придържа към следните принципи. На първо място да се изучи от юридическа гледна точка в детайли конкретния казус. Да се разясни подробно на клиента какъв е прогнозния изход и вариантите за решаването му и да се обсъди дължимия адвокатски хонорар. Самостоятелно или с помощта на клиента да се съберат необходимите доказателства, за влизане в съдебно заседание. Грамотно да се изготви исковата молба или жалбата. Адвокатът трябва освен документацията да подготви и своя клиент, като му обясни как да се държи в съда и как и на кои въпроси да отговаря и на кои не. В съдебно заседание своевременно да взема решения, които да повлияят на хода на делото.  Един професионален адвокат трябва и да спазва станалите му известни факти по делото защото това е основно негово задължение към клиента залегнало в адвокатската етика. В случай, че делото не се развия в положителна насока за клиента неговия защитник следва да предприеме незабавни мерки за обжалването на решението на по-горна съдебна инстанция. И двете страни трябва да разбират добре, че и клиентът и адвокатът по време на съдебния процес не са обвързани само от парични отношения по повод предоставянето на правни услуги, а са преди всичко пълноправни партньори, свързани от взаимно доверие.

четвъртък, 5 април 2012 г.

Как правилно да изберем добър адвокат?

Често реалността ни задава въпроса: Къде да намерим добър, опитен адвокат, който да е професионалист в своята област? За съжаление този въпрос възниква почти винаги, когато човек вече и попаднал в беда и има съвсем малко време за да отговори на този въпрос, който е с особена тежест когато става въпрос за наказателно производство. В настоящата статия ще се постараем да отговорим на въпросите къде, как и какъв адвокат да изберем и какво категорично не трябва да правим.

Отношенията между клиент и адвокат са на първо място отношения на доверие. И докато за повечето стоки и услуги е ясно какво искаш и как да го получиш при проблемите от юридическо естество това далеч не е така.  Клиентът не може да бъде сигурен в това дали даден адвокат ще реши неговия проблем. При това ако нещата вземат негативна посока е много трудно да се прецени какво е довело до нея – некомпетентността на конкретния адвокат  или практическата невъзможност да се разреши самата ситуация. Най-важното в случая е, че грешките на адвоката не могат да се поправят в бъдеще. Пропуснатите срокове или бездействието по вина на адвокат не са основание за оправдаване на неговия клиент.

 Но да се върнем на въпроса къде да намерим качествен адвокат. На първо място потърсете сред своите познати, които преди това са ползвали услугите на даден юрист. На рекламите не следва да се доверявате повече, отколкото на живите хора, които познаваш и на които имаш доверие. Репутацията на адвокатите е един от основните стимули и цели в тяхната работа. Успешният  и добър адвокат винаги се интересува на първо място от своята репутация. Тя е гаранцията за неговата добросъвестност и професионализъм. За адвокатите с особена сила зависи поговорката, че през половината си живот човек работи за името си, а останалата половина то работи за него. За това и на първо място за добър юрист попитайте в най-близкото си обкръжение.

Ако обаче близките не Ви помогнат при избор на адвокат трябва да се обърнете към рекламата. Задължително разговаряйте с няколко юриста. Преди да направите своя избор се поинтересувайте за стажа на адвоката, неговата специализация и какво е мнението му по вашия проблем. Професионалния адвокат няма да ви откаже юридическа консултация по вашия казус, ще разкаже и за себе си, за успехите и неуспехите си. Повече данни за конкретния адвокат можете да намерите във форумите, официалните справочници и решенията по дела публикувани в интернет на страниците на съдилищата.

Когато се поинтересувате от неговото становище по Вашия случай имайте предвид, че истинския професионалист никога няма да ви обещае гарантиран успех, просто защото знае, че много фактори влияещи на процеса са извън неговите възможности. Не се доверявайте и на адвокат, който Ви е препоръчан от разследващ орган, или такъв свързан със съдията. Предположението, че такива адвокати могат да се договорят с „правилните” хора почти никога не се оправдават, а рискът подобен адвокат да защитава „чужди” интереси е значителен и често срещан в практиката.

За това и отговорът на въпросите къде, как и кой адвокат да изберем е сред първите проблеми които трябва да решим, за да получим качествена юридическа помощ. От това колко правилно сме избрали юристът, който ще ни защитава зависи в голяма степен и това дали проблемът ще се развие в положителна или отрицателна за нас посока.