вторник, 17 април 2012 г.

Отношенията между адвокат и клиент

Адвокатските услуги в наше време стават все по-необходими.  Но за да може един адвокат да оправдае напълно  очакванията на своя клиент той трябва да установи определени отношения между двете страни, които да доведат до доверие и възможност за пълноценна защита на интересите. Най-правилният път за установяване на ползотворни отношения това е партньорството. Това означава адвокатът да поеме задължението постоянно и в пълен обем да информира клиента за хода на неговото дело, проблемите и начините за решаването им. Защитникът следва подробно да разясни стратегията си за защита на интересите на своя клиент, както и да даде на клиента представа за слабите страни и пропуските на неговата защита и начините за тяхното отстраняване.

За да се породи обаче отношението на партньорство между адвокат и клиент последния трябва да има предвид някои изисквания. На първо място трябва да гарантира всички финансови условия на защитаващия го юрист или кантора още в началния етап на производството. Второ изискване е да се разяснят на адвоката всички, дори незначителни детайли, отнасящи се към делото . На следващо място е условието още преди срещата с един адвокат да се съберат копия на всички имащи отношение към делото документи. Противопоказно е клиентът на своя глава да се опитва да повлияе на изхода на съдебното дело без да се консултира преди това със своя защитник.

Самия адвокат, за да бъде в състояние да предложи качествена правна услуга е необходимо да се придържа към следните принципи. На първо място да се изучи от юридическа гледна точка в детайли конкретния казус. Да се разясни подробно на клиента какъв е прогнозния изход и вариантите за решаването му и да се обсъди дължимия адвокатски хонорар. Самостоятелно или с помощта на клиента да се съберат необходимите доказателства, за влизане в съдебно заседание. Грамотно да се изготви исковата молба или жалбата. Адвокатът трябва освен документацията да подготви и своя клиент, като му обясни как да се държи в съда и как и на кои въпроси да отговаря и на кои не. В съдебно заседание своевременно да взема решения, които да повлияят на хода на делото.  Един професионален адвокат трябва и да спазва станалите му известни факти по делото защото това е основно негово задължение към клиента залегнало в адвокатската етика. В случай, че делото не се развия в положителна насока за клиента неговия защитник следва да предприеме незабавни мерки за обжалването на решението на по-горна съдебна инстанция. И двете страни трябва да разбират добре, че и клиентът и адвокатът по време на съдебния процес не са обвързани само от парични отношения по повод предоставянето на правни услуги, а са преди всичко пълноправни партньори, свързани от взаимно доверие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар